Sissejuhatus tantrasse

Alexander Berzin (s 1944) sündis Ühendriikides, New Jerseys. Ta elas ligi 20 aastat Indias, Dharamsalas, kus harjutas ja õppis Tiibeti budismi nelja peamise koolkonna suurimate õpetajate käe all. Ta oli üheksa aastat Serkong Tsenzhab Rinpoche isiklik tõlk ja sekretär ning on korduvalt tõlkinud ka Tema Pühadust dalai-laamat.
Üheksakümnendate lõpus kolis ta tagasi läände, et pühenduda kirjutamisele. Ta käib erinevates dharmakeskustes õpetamas ning loenguid pidamas, ent keskendub peamiselt tööle seoses Berzin Archive'iga.

See sissejuhatus on pärit Alexander Berzini raamatust Introduction to the Kalachakra Initiation.


 

Vajadus realistliku lähenemise järele

Buddhaks, täiesti virgunuks saamine tähendab kõigi puuduste ületamist ja kogu potentsiaali teostamist, aitamaks teisi. Kuna maailmas on nõnda palju kannatust, tuleb meil selle eesmärgini jõudmiseks leida kiiresti kõige tõhusamad meetodid. Kālacakra pühitsus võimaldab leida niisugused meetodid. Tiibetikeelne sõna pühitsuse kohta on „wang“ (dbang), mis tähendab 'jõud, vägi', ning täpsemalt ongi pühitsus väestamine. Sellega antakse edasi jõudu ja võimet teha teatud meditatsiooniharjutusi, saavutamaks virgumist ja saada nõnda buddhaks, et teisi kõige täiuslikumalt aidata.

Kālacakra on meditatsioonisüsteem budistliku tantra kõrgeimal tasandil, anuttarayoga's. Osal inimestel on tantrast kummalised arusaamad ning nad kujutavad suures ootusärevuses ette, et pühitsus on sissepääs eksootilise seksi ja ülivõimete maagilisse maailma. Kui neile saab selgeks, et lugu pole nõnda, vaid et tantra harjutamine on pigem keeruline, mõeldud edasijõudnutele ja nõuab tõsist pühendumist ning paljude tõotuste pidamist, hakkavad nad kartma ning loobuvad. Mitte kumbki neist reaktsioonidest – ei erutus ega hirm, ole omal kohal. Peame tantrale ja Kālacakra pühitsusele arukalt lähenema. Nagu mu peamine õpetaja Tsenzhab Serkong Rinpoche kord ütles: „Kui harjutad fantaasiameetodeid, saad fantaasiatulemused. Kui harjutad reaalseid meetodeid, saad reaalsed tulemused.“

Mis on tantra?

Sõna tantra tähendab 'igikestev kontiinum'. Igikestvad kontiinumid on kolmel tasandil: aluse, tee ja tagajärjena. Alustasandil on igikestev kontiinum meie meel – konkreetselt selle kõige peenekoelisem tasand, mida tuntakse ürgse selge valgusena –, mis võimaldab jätkuvuse läbi meie kõigi elude. See – otsekui pelga selguse ja teadlikkuse puhas laserikiir, mida pole rikkunud mõistelise mõtlemise või häirivate emotsioonide jämedad kõikumised – on alusena igas kogemuse hetkes, olgu siis ärkvelolekus või unes. Kui meel oleks igavesti mängiv raadio, vastaks selle kõige peenekoelisem tasand pelgalt mängimapandud masinale. Raadio mängib kogu jaama vahetamise, ansamblite mängimise ja teisele sagedusele häälestamise protsessi ajal. Samamoodi ei lülitu ka meie peenekoelisim meel kunagi välja ning on nõnda aluseks meie surma, bardo (taassündidevahelise seisundi) ja uue elu viljastamise protsessile. Ei raadiojaam, helitugevus, ajutine heli hakkimine mõjuta tõsiasja, et raadio mängib. Nõndasamuti ei mõjuta ka konkreetne taassünd, kogemuse intensiivsus ega isegi kaduvate mõtete või tujude mööduvad plekid meie selge valguse meelt. Kõige peenekoelisem meel jätkub isegi buddhasusse ning on aluseks virgumise saavutamisel.

Lisaks on iga selge valguse kontiinum individuaalne – seda nii enne kui ka pärast virgumist. Kõik raadiod pole sama raadio, kuigi iga vastuvõtja toimib samal põhimõttel. Seega pole midagi sellist kui universaalne selge valguse meel või alustantra, milles meie kõigi meel osaleb.

Tantra teine tasand, igikestev tee kontiinum tähendab konkreetset meetodit, saamaks buddhaks – nimelt buddhakujudega seotud meditatsiooniharjutusi. Mõnikord nimetatakse seda meetodit jumaluse-joogaks. Kolmas tasand, igikestev tagajärje kontiinum on virgumises saavutatavate buddhakehade ehk -ihude lakkamatu jätkuvus. Selleks, et teisi täielikult aidata, on vaja teadmise, tarkuse, kogemuse ja vormide kehasid ehk ihusid, et vastata iga olendi vajadustele ja olla sobilik kõigis olukordades. Lühidalt öelduna sisaldab tantra endas buddhakujude harjutuse igikestvat kontiinumi, et puhastada meie igikestev mentaalne kontiinum selle mööduvatest plekkidest, saavutamaks selle alusel buddha kehade igikestev kontiinum. Tekste, mis noid teemasid käsitlevad, nimetatakse samuti tantrateks.
Jumaluse-jooga

Mõnikord hämmelduvad inimesed jumalustele toetumise tantraharjutuste pärast – mõnes keeles kasutatakse sõna 'jumalad'. Ent need jumalused pole kõikvõimsad loojad või olendid taassünni piiratud seisundites, mida täidavad taevased naudingud. Nad on pigem erakordsed vormid, nii mees- kui ka naissoost, milles buddhad ilmnevad, et aidata erinevate kalduvustega inimestel ületada nende puudused ja teostada oma potentsiaal. Kõik need buddhakujud esindavad täielikku virgumisseisundit ning üht selle konkreetset omadust, nagu kaastunne või tarkus. Avalokitešvara näiteks on kaastunde ilming ning Mandžušrī on tarkuse kehastus. Kālacakra esindab võimet alati kõigi olukordadega toime tulla. Ühele neist kujudest ja seda esindavale omadusele keskenduv meditatsiooniharjutus esitab selge keskme ja struktuuri, mis võimaldab virgumise saavutamiseks kiirema arengu,kui meditatsioonimeetod, kus neid ei kasutata.

Teiste kannatuste võimalikult kiireks leevendamiseks on vaja kõige tõhusamat meetodit, jõudmaks buddha keha, kõne ja meele virgumisomadusteni. Nende saavutamise aluseks on kindel otsustavus olla vaba piirangutest, kõigutamatu armastus ja kaastunne, eetiline distsipliin, tugev keskendumine, kindel arusaam tegelikkusest ning oskuslik vahendite kasutamine, et teisi aidata. Kui jõuame tasandile, kus need hakkavad toimima, tuleb meil need omavahel siduda ja täiustada, nõnda et need kannaksid vilja. Tantra võimaldabki sellise meetodi, nimelt jumaluse-jooga. Nagu etenduse kostüümiprooviski, kujutame ette, et meil on buddhakujuna samaaegselt juba üll nende kõigi virgumisomaduste kogu rõivastus. See on tõhus põhjus, et need omadused kiiremini endasse lülitada ning jõuda niisuguse vormini.

See on edasijõudnute meetod. Meil pole kuidagi võimalik ette kujutada, et meis on samaaegselt kõik need buddha head omadused, kui me pole kõiki neid varem ükshaaval harjutanud. Meil tuleb iga stseeni eraldi õppida ja harjutada, et võiksime kogu näidendi läbi mängida. Seepärast pole ei sobilik ega arukas püüda tantrat harjutada enne, kui pole märkimisväärset mediteerimise kogemust.

Kujutlusvõime arendamine

Tantra harjutused rakendavad kujutlusvõimet – meie kõigi kasutuses olevat võimsat tööriista. Eesmärgi saavutamise korduv ettekujutamine on hästitoimiv meetod kiiremini selleni jõudmiseks. Eeldagem näiteks, et oleme töötud. Kui kujutame iga päev ette, et leiame töö, õnnestub see meil kiiremini, võrreldes olukorraga, kui jääme depressioonis ja enesehaletsuses olles töötu olekusse. See on nii, kuna säilitame oma olukorra suhtes positiivse hoiaku. Negatiivse hoiakuga jääb meil vajaka enesekindlusest, et tööd isegi otsida. Edu või ebaõnnestumine elus sõltub meie enesehinnangust ja tantras pingutame, et seda buddhakujude vahendite abil parandada. Ettekujutus, et oleme juba buddha, loob tohutult võimsa minapildi, mis muudab kahjutuks negatiivsed kalduvused ja suutmatustunde.

Tantrameetod ei hõlma pelgalt positiivse mõtlemise jõudu. Ettekujutust kasutades on oluline jääda praktiliseks ning hoida fantaasia ja tegelikkus selgelt lahus. Vastasel juhul võivad tekkida tõsised psühholoogilised probleemid. Seepärast rõhutab iga õpetaja ja tekst, et tantra harjutamise vältimatu eeltingimus on tühjuse – fantaseeritud ja võimatute olemasolemise viiside puudumise – ning sõltuvusliku tekkimise – kõige esilekerkimine põhjuste ja tingimuste tõttu – mõistmise teatud püsiv tasand. Kõik suudavad tööd leida, kuna mitte keegi pole olemas kui täiesti ebakompetentne kaotaja ning töö leidmine sõltub isiklikust pingutusest ja majanduslikust olukorrast.

Osa inimesi heidavad tantra jumaluse-jooga kõrvale kui enesehüpnoosi meetodi. Ent ettekujutus, et oleme juba buddha, ei ole enesepettus. Kõigis meis on tegurid, mis võimaldavad meil selle eesmärgini jõudmise – meis kõigis on buddhaloomus. Teisisõnu: kuna meil kõigil on meel, süda, suhtlemisoskus ja füüsiline energia, on meil olemas kogu toormaterjal, mis on vajalik buddha virgumisomaduste loomiseks. Seni, kuni saame aru, et pole veel tegelikult sel tasandil, ega aja end puhevile suursugususe illusiooniga, saame kasutada neid buddhakujusid ilma psühholoogilise ohuta.

Tantras kujutame ette, et meil on juba buddha vorm, keskkond, oskused ja naudingud. Buddha füüsiline keha on moodustunud läbipaistvast selgest valgusest, mis suudab väsimatult teisi aidata, ning selles pole mingeid puudusi. Ettekujutus, et oleme buddhakuju niisuguse piiramatu energiaga, ei muuda meid siiski töönarkomaaniks või märtriks, kes ei suuda keelduda. Kui tantraharjutajad on väsinud, siis nad loomulikult puhkavad. Sellest hoolimata aitab niisuguse minapildi säilitamine avardada piire, mille enesele oleme seadnud. Kõigil on olemas peaaegu lõpmatu energiavaru, et seda hädaolukorras kasutada. Mitte keegi pole liiga kurnatud, et oma kukkunud ja haiget saanud lapse juurde rutata.

Lisaks tunneme tantrat harjutades, et meid ümbritsev keskkond on täiesti puhas ja soodne kõigi arenguks. Selle ettekujutamine ei tähenda ökoloogiliste ja sotsiaalsete probleemide ignoreerimist. Kuid selleks, et aidata teistel ja endal ületada depressiooni ja meeleheidet, lõpetame negatiivsetest aspektidest kinnihoidmise. Piisavalt tugev motiiv ja tõhusad meetodid oma hoiakute muutmiseks toovad enesega vaimse arengu asukohast sõltumata. Selle asemel, et lakkamatult viriseda ja olla viimsepäeva prohvet, püüame pakkuda lootust endale ja maailmale.

Me kujutame ka ette, et buddhana käitudes toome teistele kasu. Tunneme, et pelgalt oma olemisega avaldame pingutamata kõigile meie ümber positiivset virgumapanevat mõju. Võime aru saada, mida see tähendab, kui oleme kunagi olnud mõne suure vaimse olendi, nagu näiteks Tema Pühaduse dalai-laama või Ema Teresa lähedal. Enamik inimesi, isegi kui nad on ainult veidi vastuvõtlikud, tunnevad inspiratsiooni ja see puudutab neid nõnda, et nad püüavad õilsamalt toimida. Kujutame ette, et meil on teistele samasugune mõju. Meie pelk kohalolugi, või isegi meie nime mainimine rahustab teisi, toob neile meelerahu ja rõõmu, stimuleerib neid uusi kõrgusi saavutama.

Lõpuks kujutame ette, et suudame asju nautida puhtalt, nagu buddha seda teeb. Meie tavapärane nauding on segunenud segadusega ning sageli tõlgitakse see 'saastatud naudinguks'. Oleme alati kriitilised, mitte kunagi rahul. Kuulame muusikat ega suuda seda täielikult nautida, kuna mõtleme, et helikvaliteet pole nii hea, kui see oleks naabri plaadimängijaga. Kuid buddha rõõmustab kõige üle ilma vähimagi jäljeta segadusest. Me kujutame ette, et teeme sedasama, näiteks kui naudime erinevates rituaalides valguse, viiruki, toidu jne ohvriande.

Visualiseerimise kasutamine oma võimete arendamiseks

Paljudel buddhakujudel on mitmeid füüsilisi tunnusjooni erinevas värvivalikus. Kālacakral on näiteks nelja näo ja kahekümne nelja käe vikerkaar. Esialgu võib see kummaline tunduda, ent selleks on sügavad põhjused. Kõigil tantras ettekujutatud vormidel on mitmeid eesmärke ning kõigil nende detailidel ja värvustel on palju sümboolseid tasandeid. Nende keerukus peegeldab buddhaks saamise eesmärgi olemust. Buddhadel on vaja samaaegselt aktiivselt meeles hoida oma mõistmiste ja omaduste täielikku kogumit, et neid tõhusalt teiste aitamiseks kasutada. Veelgi enam: buddhad peavad olema tähelepanelikud aidatavate personaalsete aspektide müriaadi suhtes, et alati sobivalt toimida.

See pole saavutamatu eesmärk. Juba praegu hoiame paljusid asju samaaegselt meeles. Kui näiteks sõidame autoga, oleme teadlikud kiirusest, vahemaast, mis on vajalik peatumiseks või teisest sõidukist möödumiseks, meie ees olevate autode kiirusest ja asukohast, liiklusreeglitest, meie teekonna eesmärgist ja sihist, liiklusmärkidest jne. Samal ajal vaatame erinevaid asju, liigutame oma käsi ja jalgu, oleme tähelepanelikud, kuulmaks mootorist tulevaid veidraid helisid, ja suudame isegi muusikat kuulata ja vestelda. Tantravisualisatsioonid aitavad seda võimet avardada.

Ilma mingit laadi meetodita on meil väga raske harjutada endal samaaegselt meeles püsima kahtekümmet nelja mõistmist ja omadust, nagu püsimatus, kaastunne, kannatlikkus jne. Verbaalne mälutehniline võte, nagu näiteks fraas nimekirja iga punkti esitähtedest, on kasulik, et meeles pidada nende osade järjestust. Ent iga mõistmise ja omaduse graafiline kujutamine, nagu buddhakuju kakskümmend neli kätt, muudab nende kõigi suhtes samal ajal tähelepanelik olemise palju lihtsamaks. Mõelge õpetaja peale, kelle klassis on kakskümmend neli last. Enamiku inimeste jaoks on üsna keeruline hoida kodus tundi plaanides meeles iga lapse personaalsust ja erinevaid vajadusi. Laste nimekirja vaatamine võib mingil määral abiks olla, ent tegelikult klassi ees seismine ja õpilaste nägemine vahetult ja elavalt toob meelde kõik tegurid, mis on vajalikud selle päeva õppetunni kujundamiseks.

Mandala, sõna-sõnalt sümboolne universum, on tähelepanelikkuse avardamise ja kõige puhtana nägemise protsessis samuti abiks. Selles kontekstis tähendab mandala paleed ning seda ümbritsevat territooriumi, kus elab buddhakuju. Just nagu meie kehaosad, vastab iga arhitektuurne detail mõistmisele või positiivsele omadusele, mida peame aktiivselt meeles hoidma. Paleena on mandala tegelikult kolmedimensiooniline ehitis. Värvilisest liivast või riidele joonistatud mandala on kui arhitekti projekt sellest ehitisest. Väestuse ajal ja sellele järgneva meditatsiooniharjutuse ajal ei visualiseeri mitte keegi kahedimensioonilist joonistust, vaid ainult ehitist, mida see esindab.

Loomise ja teostamise aste

Anuttarayoga-tantral on kaks harjutamise etappi. Esimene, loomise aste (bskyed rim) hõlmab keerukaid visualisatsioone. Igapäevase meditatsiooni käigus kujutame ette juhtumiste järgnevust, mis sisaldab enda kujutlemist ühe või rohkema buddhakujuna mandala sümboolses maailmas ja oma meelde erinevate aspektide, nagu tühjuse ja kaastunde mõistmise või tunde toomist. Järgnevuse säilitamiseks loeme – või kordame peast – sādhana't, mis on mingil määral kui visualiseerimise igapäevase ooperi käsikiri.

Harjutamise teine etapp on teostamise aste (rdzogs rim), mida mõnikord tõlgitakse ka kui 'lõpetamise aste'. Eelmisel astmel tehtud pingutuste tulemusel on nüüd kõik lõpule viidud protseduurideks, mis viivad tegelikult buddhaks saamise eesmärgini. Olles treeninud kujutlusvõimet, kasutame seda kui võtit, et avada oma peenekoelist energiasüsteemi – nähtamatuid kanaleid ja jõude kehas, mis mõjutavad meie tujusid ja meeleseisundeid. Ilma eelnevat loomise astet harjutamata pole võimalik meditatiivsel eesmärgil seda süsteemi kasutada. Ent kui sellele on kord ligi pääsetud, toob peenekoeliste energiate teadlik liigutamine nende kanalites pinnale meie selge valguse kõige peenekoelisema meele. Meditatiivne töö meele selle tasandiga loob vahetud põhjused buddha füüsiliste kehade ja meele tegelikuks saavutamiseks. Niisugune protsess ei ole enam ettekujutus.

Edu tantras, nagu ka kõiges muus siin elus, järgib põhjuse ja tagajärje seadust. Meie lõplik eesmärk on täielik võime kõigile kasu tuua. Tagajärje tantra eesmärgini, buddha kehade igikestva kontiinumini jõudmiseks tuleb meil muuta oma alustantrat, ürgse selge valguse meele igikestvat kontiinumi. Meil tuleb see toimima panna kui tarkuse keha, mis võimaldab tärgata virgumisvormide tohutul kehal. Selleks on vaja tee tantrat, teostamise ja loomise astme harjutuste igikestvat kontiinumi. Esimese abil jõuame selge valguse meeleni tänu tööle oma peenekoelise energia süsteemiga, ning teisega saame tööriistad selle ülesande täitmiseks keskendumis- ja kujutlusvõimet arendades. Nõnda on iga tantraharjutuse aste põhjuseks järgmise etapini jõudmiseks.

Väestuse saamise ja tõotuste andmise roll

Osana meie alustantrast on igaühel toormaterjal, millest vormida buddhakehad. Kogu potentsiaal, mida vajame, sisaldub meie selge valguse meeles – meie buddhaloomuse põhilises aspektis, mis on peamine tegur tänu millele on meil võimalik buddhaks saada. Enne kui see potentsiaal võiks väljenduda, tuleb meil ta aktiviseerida. See ongi väestuse funktsioon ja vajadus. Täiesti kvalifitseeritud õpetaja antud pühitsus eemaldab kõigepealt esialgsed tõkked, mis takistavad ligipääsu buddhapotentsiaalile ja selle kasutamist. Seejärel äratab pühitsus nood võimed ja tugevdab neid. Seda kahest protseduuri nimetatakse „puhastuse saamiseks ja seemnete külvamiseks“. Ent see protsess toimub ainult siis, kui kujutame seda ette või tunneme, et see toimub. Väestuseks on vaja nii õpetaja kui ka õpilase aktiivset osalemist.

Selleks protsessiks on vaimne õpetaja eluliselt vajalik. Raamatust rituaali lugemine või selle läbiviimisest video vaatamine ei ole piisavalt võimas, et buddhapotentsiaali aktiviseerida. Meil tuleb isiklikult osaleda elavas kogemuses. Sellest pole raske aru saada. Me kõik teame, mis vahe on kodus lindistuse kuulamise ja päris kontserdil käimise vahel. Tänu isiklikule kontaktile pühitsust andva täiesti kvalifitseeritud vaimse õpetajaga saame inspiratsiooni, kindlust, tekib usaldus ja juhiste läte, et säilitada sellele järgnevat tantra harjutamist. Lisaks ei loo me tugevat sidet mitte ainult pühitsust edasi andva õpetajaga, vaid kogu õpetajate liiniga, kust see harjutus lähtub, kuni Buddha endani. Teadmine, et inimesed on nende meetodite abil korduvalt vaimset edu saavutanud, on psühholoogiliselt väga oluline ja annab meile suure usu harjutusse. Saanud väestuse, ei võta me käsile midagi tühist. Me ei fantaseeri, et oleme Miki Hiir Disneylandis. Me ühineme sajandite jooksul tantrameetodite paikapidavust kinnitanud tõsiste harjutajate pika liiniga.

Ilma tugivõreta, mida mööda kasvada, ei tärka viinapuu mitte kunagi maapinnast. Samamoodi on äärmiselt vajalik kindel struktuur buddhapotentsiaali arendamiseks, kui see on kord aktiveeritud. See on anuttarayoga väestusel tõotuste andmise ja pühendumise tähendus – need annavad meile vajaliku toe kogu järgnevaks arenguks. Tantra harjutamine ei ole mingi tavaline harrastus ega ole see ka piiratud meditatsioonipadjaga. Tantra käigus toimuv isiklik muundumine hõlmab elu kõiki aspekte. Kuidas olekski meil võimalik ilma selgete juhisteta edeneda? Varjupaigale pühendumise ning bodhisattva ja tantratõotused esitavad need juhised.

Varjupaiga võtmine annab elule turvalise ja positiivse suuna. Me püüame kõrvaldada oma puudusi ja teostada potentsiaali, nagu on teinud buddhad ja teevad kaugele jõudnud harjutajad. Bodhisattva tõotuste abil hoidume negatiivsest käitumisest, mis on vastupidine sellele eesmärgile. Me lubame hoiduda käitumast viisil, mis kahjustab meie võimet teisi aidata. Tantratõotuste pidamine kindlustab, et me ei satu tantra harjutamise keerukustes eksiteele. Lühidalt: see on imeline kingitus, mitte piirav koorem, et buddha on andnud juhised tõotuste pidamiseks ja harjutamiseks. Me ei pea vigade kaudu õppima, millist käitumist omaks võtta ja mida vältida, et kõigi heaks virgumiseni jõuda.

Kauni tseremoonia käigus väestuse saamine on verstapost, millele saame tagasi vaadata kui oma ametlikule tantrateele pühendamise algusele. Kui kinnitame suuremaid üleminekuid elus igivana rituaaliga, võtame neid palju tõsisemalt kui siis, mil laseksime neil lihtsalt igapäevaselt mööduda. Tantrasõidukisse astumine ja budistliku harjutamise edasijõudnumasse etappi jõudmine on üks selliseid suuri üleminekuid. Väestus kõigi selle protseduuridega, loomaks sidet tantraõpetajaga ja andmaks tõotusi, muudab selle sündmuse mälestusväärseks.

Pühendumine

Paljud inimesed kardavad end lubadustega siduda – olgu siis seoses partneri, karjääri või vaimse teega. Peljates, et nad kaotavad oma vabaduse, tunnevad nad lubaduste andmise suhtes otsustamatust ja kahtlevad. Teised tunnevad, et lubadus on moraalne kohustus ja kui nad selle murravad, on nad halvad inimesed. Soovimata valesti otsustada ja riskida halb olemisega, on neil elus raskusi mis tahes suure sammu astumisega. Teised näevad pühendumist ajutisena ja on nõus sellesse astuma, kui on esitatud põgenemisklausel, näiteks lahutuse võimalus. Nad pühenduvad kergekäeliselt ja loobuvad sellest lihtsalt, kui tekivad ebamugavad kogemused.

Sellised hoiakud, eriti mis puudutavad enese pühendamist tantra harjutamisele, vaimsele õpetajale või tõotuste pidamisele, takistavad vaimset arengut. Vajalik on kesktee. Ühest küljest pole arukas tormata millessegi, enne tõsiselt selle võimalikke tagajärgi kaalumata. Teisalt on meil vaja elus otsustada, sest muidu ei jõuagi me kuhugi. Otsustamatust saab ületada, hinnates ausalt oma võimet ja valmisolekut võtta kohustusi, teades selgelt, millele me end pühendame, ning mõistes sügavalt pühendumise ja vabaduse vahelist seost. Meil on vaja aega ja tarkust.

Pühitsusest on võimalik osa võtta kahel viisil, mis vastavad pühendumise erinevatele tasanditele. Me võime osaleda kui aktiivne osavõtja või kui huvitatud jälgija. Aktiivsed osavõtjad annavad kõik tõotused, mis on seotud harjutamisega, püüavad võimalikult hästi visualiseerida ja saavad nõnda ka tegelikult väestuse. Seejärel vormivad nad oma elu vastavalt tõotuste juhistele ja tegelevad vähemalt algtaseme tantrameditatsiooniga. Kui saame anuttarayoga väestuse näiteks geluk-traditsioonis, alustame igapäevase meditatsiooniharjutusega, mida tuntakse kuueosalise joogana. Inimesed, kes tunnevad, et nad pole valmis niisugust sammu astuma, osalevad kui jälgijad ega saa tegelikult väestust.

Pole häbi olla ainult jälgija ning selle pärast ei tohiks end süüdi tunda. On tunduvalt targem osaleda nõnda, selle asemel et ebaküpsena pühenduda ja hiljem kahetseda. Huvitatud jälgijad ei tohiks aga lihtsalt istuda ja tseremooniat vaadata kui meelelahutuslikku antropoloogilist vaatemängu. On suur võimalus niisugusest kogemusest väga palju saada. Nii osavõtjatele kui ka jälgijatele on väestus tähendusrikkam, kui nad on enne mõistnud põhilisi tõsiasju tantra kohta.

Tantrasüsteemi valimine

Oletagem, et meil on aluseks budistlik eluvaade, toimiv mõistmise vundament ja kindel usk anuttarayoga-tantra meetodite tõhususse ja vajalikkusesse. Kui tunneme, et oleme valmis pühistust saama või et sooviksime sellest huvitatud jälgijana osa võtta, et luua tugev side tulevaseks asjaga tegelema hakkamiseks, on järgmine küsimus, millist anuttarayoga-süsteemi valida. See valik on suur, võõramaises keeles, ning enamikul meist puudub lähedane suhe vaimse õpetajaga, kellelt saaksime nõu küsida. Mõnikord ei ole meil palju valikuid, kuna meie asukohas käib harva kvalifitseeritud õpetajaid ning veel harvemini annavad nad kõrgeima klassi väestuse.

Kõige olulisem, mida enne pühitsust arvesse võtta, on õpetaja kvalifikatsioon. Isegi kui kvalifitseerimata inimene annab pühitsuse tantrasüsteemi, mille suhtes meil on tugev huvi, pole selles osalemisel mingit mõtet. Kõik, kes oskavad läbi viia rituaale, suudavad tekste korrata ja teha läbi pühitsustseremoonia etapid, ent kui jääb vajaka piisavast kvalifikatsioonist, ei anna teeskleja meile mitte midagi. Isegi kui õpetaja on õige, dikteerib meie tantrasüsteemi valikut vahel see, mida teised on palunud ja korraldanud. Saadavus pole aga peamine kriteerium, mille järgi tantra meditatsioonisüsteemi valida. Mõnikord on meile prioriteediks luua lähedane side õpetaja, mitte tingimata buddhakujuga, kellega seotult ta väestust annab. Ent parim on kohtuda õige õpetajaga ning õige tantrasüsteemiga. Otsustamaks, kas see süsteem on Kālacakra, tuleb meil selle kohta midagi teada.

Avaldatud Alexander Berzini loal. Ingliskeelse teksti kodu.